This page was translated from english. Visit the original page here:
MizuTech Home, SoftPhone, WebPhone, VOIP Server

SIP SoftPhone-MizuPhone
Search Căuta

Welcome to MizuTech home page! MizuTech Bine ati venit la pagina de start!
We are providing complete VOIP solution to individuals, small business companies and enterprise grade carriers. Suntem oferind VOIP soluţie completă pentru persoane fizice, întreprinderi mici şi de întreprindere de grad companii aeriene.
Our solutions are listed below. Solutiile noastre sunt enumerate mai jos.

Mizu Softphone -Professional Mizu SoftPhone-Professional Minimize

Mizu SoftPhone is our award winner professional VOIP client application based on the open standard SIP protocol with an easy to use modern interface. Mizu SoftPhone este castigatorul nostru de atribuire profesionale VOIP aplicatie client bazat pe protocolul SIP standard deschis, cu un uşor de utilizat moderne interfaţă. With Mizu Soft Phone you can connect to any SIP server on the public internet or on your local area network. Cu Mizu Soft Telefon te poţi conecta la orice server de SIP pe internet sau publice de pe reţeaua locală.
Multiple accounts and multiple SIP server registrations combined with a powerful dial plan can minimize your telecom bills while using the  greatest features from the VOIP industry. Mai multe conturi multiple şi SIP server înregistrările combinate cu un puternic plan de apelare poate minimiza facturile dvs. de telecomunicaţii în timp ce cea mai mare, folosind caracteristici de la VOIP industrie.
Features include IM, presence, HD Video, history with voice records, skype like voice quality using ultra-wideband codes's and much more . Caracteristicile includ chat, prezenţa, HD video, istoria, cu voce de înregistrări, skype ca voce de calitate, folosind ultra-wideband coduri şi multe altele.
A free edition is also available based on the same engine as our corporate sip softphone but it has some features disabled (like G.729 and wideband codecs,  multiple accounts and file transfer over SIP) O ediţie este, de asemenea, disponibil pe baza de acelaşi motor ca noastre corporative SIP SoftPhone dar are câteva caracteristici persoane (la fel ca şi wideband codec G.729, mai multe conturi şi transfer de fişiere pe SIP)

Descarca proces SIP client Cumpăr SoftPhone Aflaţi mai multe despre mizu SIP client

Mizu Softphone -Corporate Mizu SoftPhone-Corporate Minimize

The SoftPhone was designed to seamlessly work with any SIP server and IP Phone. De SoftPhone perfect a fost conceput pentru a lucra cu orice SIP server şi telefon IP.
Mizu Softphone can offload lots of load from your server by its excellent NAT handling (no RTP routing required), P2P path detections (IP to Mizu SoftPhone poate offload mulţime de încărcare de la serverul dvs. de excelenta NAT de manipulare (nu RTP de dirijare a cere), P2P calea detections (IP la
IP calls will work without the server assistance) and local conference mixer with codec conversion when necessary. IP apelurile vor lucra fara server de asistenţă) şi locale conferinţă mixer cu codecul de conversie atunci când este necesar.
All sip related protocols are supported with clear quality industrial codec's and audio enhancements. Toate legate de protocoale SIP sunt susţinute cu clar de calitate industriale codec audio şi îmbunătăţiri.
We offer free customization. Noi oferim gratuit personalizare.

Ordinul Particularizate SoftPhone Aflaţi mai multe despre corporative SIP client

WebPhone -VOIP for your web site WebPhone-VOIP pentru site-ul dvs. Minimize

With our unique webphone solutions users can initiate true voip calls without to download anything, just by one click from your webpage. Cu noastră unică webphone soluţii utilizatorii pot iniţia apeluri VoIP adevărat fără să descărcaţi nimic, doar cu un singur clic de la pagina dvs. de Web.

  • It is SIP based -in this way it can be used to initiate real telecom calls to any mobile or landline phone. Este bazat pe SIP-în acest fel, el poate fi folosit pentru a iniţia apeluri reale de telecomunicaţii la orice telefon mobil sau fixe.
  • It is Java based -will run on any java enabled device (PC with Windows, MAC or Linux, mobile devices) Este bazat pe Java-va rula pe orice aparat Java activat (PC cu Windows, Mac sau Linux, dispozitive mobile)

Ideal for voice enabled forums and blogs, sales and support pages where your users can speak with each other or anybody can dial your sales Ideal pentru voce activat forumuri şi blog-uri, pagini de vânzări şi de sprijin în cazul în care utilizatorii pot vorbi unul cu celălalt sau de oricine poate apela dvs. de vânzări
or support from your web site. sau sprijin de la site-ul dumneavoastră.
By enabling voice on your webpage you can take huge advantage over the competitors. Prin activarea voce de pe pagina dvs. de Web, puteţi lua imens avantaj faţă de concurenţi.

Aflaţi mai multe despre webphone

We have created a public internet phone based on our webphone technology. Am creat un telefon public la Internet bazate pe tehnologia noastră webphone.
With this webphone you can make VOIP calls to any landline or mobile phone or SIP user via any VOIP company. Cu acest webphone VOIP puteţi efectua apeluri fixe sau de la orice telefon mobil sau prin orice utilizator SIP VOIP companiei.
We made it free for everybody Am facut-o gratuit pentru toata lumea

Început de apelare

Server side VOIP solution Server Side VOIP soluţie Minimize

Mizu VOIP Server -Class5 SoftSwitch Mizu VOIP Server-Class5 Softswitch

Easy to use, reliable, high-speed VOIP server. Uşor de utilizat, fiabil, de mare viteză VOIP server.
Suitable from small business companies to enterprise grade voip carriers. Adecvate de la companii de mici afaceri pentru a întreprinderii de grad transportatori de VoIP.
It's low cost/high ROI, high call density, powerful routing, reliable SIP,H323 and rtp stack can help you to become the most competitive  company in the VOIP market. Este cost redus / ridicat ROI, apel de înaltă densitate, puternic, de dirijare, fiabile SIP, H323 şi RTP stivă vă poate ajuta pentru a deveni cea mai competitivă companie din VOIP piaţă.

Descarca SIP server bază ediţie Aflaţi mai multe despre Mizu SIP Server

Mizu CallCenter Mizu CallCenter

Ideal for outgoing telemarketing or for incoming support calls. Ideal pentru telemarketing expediate sau sosite pentru apelurile de asistenţă.
No any additional software of hardware required (voip server + CRM database + voip client with CRM interface is included) Nu orice software suplimentar de hardware-ul necesar (VoIP server de baze de date CRM + + VoIP client cu interfaţă CRM este inclus)
Powerful server with predictive dialer and rich IVR support combined with easy to use database. Puternic server cu predictive dialer şi bogat IVR suport combinate cu baza de date usor de folosit.
Smart voip client with fully customizable GUI and scripts. Smart VoIP client cu interfaţă grafică complet personalizabil şi script-uri.
Campaign based lucrative outbound, inbound and blended operation. Campanie bazat lucrativ outbound, inbound şi amestecaţi operaţiune.

Cumpăr Mizu Callcenter Aflaţi mai multe despre Mizu Call Center

VOIP Development and Consulting VOIP de dezvoltare si Consultanta Minimize

We are offering custom development services in VOIP related fields like custom features, SIP stack development, RTP mixers, H323 modules, custom IVR, integration services, high load voip server deployments, voip - CRM integration and any other SIP related development. Oferim servicii personalizate de dezvoltare în VOIP legate de domenii cum ar fi personalizat de caracteristici, SIP stiva de dezvoltare, mixere RTP, H323 module, personalizat IVR, servicii de integrare, de mare încărcătură VoIP server deployments, VoIP - CRM integrare, precum şi orice alte SIP legate de dezvoltare.
Contact us if you need assistance on building your VOIP network or choosing the right VOIP equipment's for your needs. Contactati-ne dacă aveţi nevoie de asistenţă în construirea VOIP Dvs. de reţea sau de dreptul de a alege VOIP de echipamente pentru necesităţile dumneavoastră.

Contactati-ne acum Aflaţi mai multe despre VOIP dezvoltare

SoftPhone Copyright Terms Of Use Privacy Statement SoftPhone Copyright Conditii de utilizare Declaraţie de confidenţialitate
Register Login Inregistreaza-te Login